A A A

Uprawnienia budowlane 1928

  • Podstawa prawna

    1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli jednolity tekst Dz.U. R.P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 11 grudnia 1947 r. o skomplikowanych konstrukcjach stosowanych w budynkach (Dz.U. Nr 76, poz. 490). Lp. Wykształcenie Zakres uprawnień Podstawa prawna 1 2 3 4 1. wyższe • do kierowania robotami budowlanymi art. 361, ust. 1 architekto- z wyjątkiem kierowania robotami kon- niczne strukcyjnymi dotyczącymi budynków wię- kszych o skomplikowanych konstrukcjach żelaznych, żelazno-betonowych i innych 1 2 3 4 • do sporządzania projektów robót z wyjąt- kiem budynków większych o skompliko- wanych konstrukcjach żelaznych, żelazno- -beton owych i innych lub • do kierowania robotami budowlanymi do- tyczącymi budynków większych o skom- plikowanych konstrukcjach żelaznych, że- lazno-betonowych i innych • do sporządzania projektów budynków większych o skomplikowanych konstrukc- jach żelaznych, żelazno-betonowych art. 361, ust. 2 art. 361, ust. 3 art. 361, ust. 2 i 3 2. wyższe na wydziale inżynierii lądowej lub wodnej • do kierowania robotami budowlanymi z wyjątkiem architektonicznego kierowania robotami dot. budynków zabytkowych, pomników, budynków monumentalnych i budynków większych o skomplikowa- nych konstrukcjach żelaznych, żelazno-be- tonowych • do projektowania robót konstrukcyjnych i instalacyjnych lub • do sporządzania projektów architektoni- czych budynków zabytkowych, pomników, budynków monumentalnych i budynków większych o skomplikowanych konstruk- cjach żelaznych i żelazno-betonowych art. 362, ust. 1 art. 362, ust. 2 art. 362, ust. 2 3. wyższe na wydziale mechanicznym akademii górniczej • do kierowania robotami budowlanymi w zakresie czynności pomocniczych objętych zawodem z wyłączeniem robót dot. bu- dynków większych o konstrukcjach żelaz- nych, żelazno-betonowych i innych lub • do kierowania robotami budowlanymi przy budowie ogólnych domowych urzą- dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ogólnych urządzeń centralnego ogrzewa- nia, ogólnej domowej instalacji gazowej art. 363, ust. 1 art. 363, ust. 3 1 2 3 4 • do sporządzania projektów robót konstru- kcyjnych i instalacyjnych lub ■ do sporządzania projektów architektoni- cznych dla budynków większych o skom- plikowanych konstrukcjach żelaznych, że- lazno-betonowych i innych (po wykaza- niu się praktyką projektową) art. 363, ust. 4 art. 363, ust. 4 4. średnie — tytuł budowniczego • do kierowania robotami z wyjątkiem ro- bót dotyczących budynków zabytkowych, pomników i budynków monumentalnych jak również budynków większych o skom- plikowanych konstrukcjach żelaznych i że- lazno-betonowych i innych • do sporządzania projektów robót budow- lanych z wyjątkiem budynków zabytko- wych, pomników i budynków monumen- talnych jak również budynków większych o skomplikowanych konstrukcjach żelaz- nych i żelazno-betonowych art. 364, ust. 1 art. 364, ust. 2