A A A

Schemat przebiegu produkcji w zakładzie budowy maszyn o pełnym cyklu produkcyjnym

Jak wynika z tej tablicy, istnieją dwa rodzaje wydziałów produkcyjnych: przygotowawcze, w których wykonywane są surówki, i właściwe, w któ­rych obrabiane są części maszyn, względnie odbywa się montaż tych części w zespoły i maszyny. Do zadań wydziałów pomocniczych należy przygo­towanie produkcji i zaopatrzenie wydziałów produkcyjnych w środki produkcji. tak aby praca odbywała się bez przerw. Jest to szeroki wachlarz zagadnień i obejmuje takie czynności, jak: wykonanie specjalnych narzędzi i przyrządów (w narzędziowni), remont maszyn i urządzeń (w wydziale remontowym) itp. Jeszcze szerszy zakres czynności przypada w udziale wydziałom usługowym, o czym świadczą chociażby nazwy tych wydziałów, które do pewnego stopnia charakteryzują zakres prac poszczególnych wydziałów. Schemat powiązań poszczególnych wydziałów przedstawiono na rys. 2.1. Jest to schemat dla za­kładu o pełnym cyklu produkcyjnym. W przypadku gdy będzie to zakład o niepełnym cyklu produkcyjnym, w schemacie przedstawionym na rys. 2.1 brak będzie odpowiednich wydziałów produkcyjnych i pomocniczych. Tak np. w fa­bryce, do której dostarczane są w ramach kooperacji z innymi zakładami od­lewy, odkuwki oraz drewno tarte, przy czym zakład ten nie jest podłączony do ciepłowni, która znajduje się poza fabryką, nie będzie tartaku, odlewni, kuźni oraz wydziałów energetycznych. Na rys. 2.2 przedstawiono plan zakładu budowy maszyn ciężkich o pełnym cyklu produkcyjnym, przy czym na planie tym umieszczono szereg wydziałów i—i—r~i—i—r—i—i | i | Tb 27 23 30 31 32 33 34 35 35